Help, een marktpartij!

Afgelopen maandag werd de griffie van de gemeenteraad bedolven onder een stapeltje brandbrieven. Afzenders: Stichting Buurtschap Stolwijkersluis, Stichting Gouda Sterk aan de IJssel, Stichting Gouda Waterstad en de andere usual suspects, zoals de talloze wijkteams en bewonersplatforms die onze binnenstad rijk is. Oh ja, en Gouda Bruist natuurlijk, we zouden ze bijna vergeten.

Wat hebben onze bezorgde vrienden te melden? Leest u maar even mee:

Geachte raadsleden,

Eerder dit jaar hebben wij ons als maatschappelijke partij bij uw raad sterk gemaakt voor aankoop van het Koudasfaltterrein en voor het betrekken van burgers bij de ontwikkeling daarvan. Onlangs heeft u met eigen ogen kunnen aanschouwen welke potentie de Koudasfaltlocatie heeft. Ligging, omvang, opstallen en uitzicht bieden tal van mogelijkheden om waarde toe te voegen aan stad en ommeland.

So far, so good.

Het burgerinitiatief GOUDasfalt is inmiddels in staat gebleken veel capaciteit en deskundigheid te mobiliseren van mensen die zich om niet inzetten om het terrein op een duurzame manier tot ontwikkeling te laten komen.

U zegt het, maar wij hebben er nog niets van gezien.

Het enthousiasme van dit burgerinitiatief heeft inmiddels ook een marktpartij de ogen geopend voor de waarde van het terrein. Op 23 september presenteert deze partij zich in uw vergadering.

Ha, daar komt de aap uit de mouw. Een meer dan welkom alternatief wordt handig geframed als ‘marktpartij’. Dan is het eng want commercieel en kun je het als vies en vijandig aan de kant schuiven. En enthousiasme kan alleen maar bij GOUDasfalt vandaan komen natuurlijk. Vreemd, want de mensen achter het alternatieve idee zijn net zo goed burgers van Gouda die in hun vrije tijd een initiatief hebben ontplooid als de rakkers van GOUDasfalt. Wie in zichzelf gelooft, zou niet moeten opzien tegen wat gezonde concurrentie. Of maakt het feit dat je wél over een financieel dekkende onderbouwing beschikt je ineens burger-af? En leefde het idee om het terrein te gebruiken voor opslag en parkeren niet al in maart?

Voor degenen onder u die zich zorgen maken over eventuele financiële risico’s die de gemeente met de aankoop zou kunnen lopen, moet het een geruststellende gedachte zijn dat het terrein in de ogen van een partij met winstoogmerk kennelijk zo aantrekkelijk is, dat er veel haast gemaakt wordt om u ertoe te bewegen de ontwikkeling aan hen over te laten. Met betrekking tot genoemde risico’s wijzen wij op de afspraken die GOUDasfalt met de gemeente heeft gemaakt over dekking van de verwervinsgskosten door GOUDasfalt middels een reserveringsvergoeding.

Die was te verwachten. Weet u nog? Als het tegenvalt, verkopen we de boel gewoon aan een marktpartij. Tuurlijk. Maar die staan nog steeds niet in de rij. Leuk, die reserveringskosten, maar die dekken in de verste verte niet het risico van de bodemverontreiniging. Trouwens, blijkbaar heeft GOUDasfalt al afspraken met de gemeente gemaakt. De wethouder laat er blijkbaar geen asfalt gras over groeien, maar dat wil nog niet zeggen dat de raad die afspraken ondersteunt.

Een minder geruststellende gedachte is, dat de commerciële partij heeft aangegeven niet te willen samenwerken met het burgerinitiatief. Wij willen u ter voorbereiding op uw vergadering van vandaag graag herinneren aan de motie die u met grote meerderheid van stemmen op 11 maart 2015 hebt aangenomen. Daarin werd het college verzocht een business case op te zetten voor de duurzame ontwikkeling van het Koudasfaltterrein en dat nadrukkelijk samen te doen met inwoners, belanghebbenden, marktpartijen en/of kennisinstituten. Een belangrijke afwegingen bij deze motie was uw wens om als gemeente de regie te houden over deze blikvanger aan de overkant van ons mooie IJsselfront.

En daar duikt de cognitieve dissonantie weer op. GOUDasfalt is hét burgerinitiatief, dus kan er geen ander burgerinitiatief bestaan. Gewoon, omdat GOUDasfalt het zegt. Een partij die niet met GOUDasfalt wil samenwerken – en daarvoor zijn redenen genoeg te bedenken – wordt weggezet als een vermaledijde marktpartij. Onzin natuurlijk: ook met andere clubs dan GOUDasfalt kun je afspraken maken. De regie ben je als gemeente niet zomaar kwijt.

GOUDasfalt heeft de intentie om commerciële partners te betrekken bij de verdere planontwikkeling. Het doel is een ook voor de gemeente financieel verantwoorde invulling. Het is nog te vroeg voor GOUDasfalt om zich daarbij nu al op één commerciële partij te richten. Dat zou de mogelijkheden voor het terrein en de kansen voor andere ondernemers onnodig beperken. Ook de partij die zich nu meldt is natuurlijk welkom om met het burgerinitiatief mee te denken, als hij daarvoor open zou staan.

Sure. Alsof het prematuur geven van exclusiviteit aan een club zonder track record geen kansen van ‘andere ondernemers’ beperkt. Dus of de raad het volgende maar eventjes in de oren wil knopen:

Als maatschappelijke partij die zich inzet voor de ruimtelijke, cultuurhistorische, sociale en toeristische kwaliteit van onze stad, zijn wij met u van mening dat de gemeente in dezen de regie moet houden en dat een burgerinitiatief als (mede-)ontwikkelende partij hierbij grote meerwaarde heeft boven een louter commerciële ontwikkelaar. Daarom dringen wij er bij u op aan om, in lijn met uw motie van 11 maart:
• de stichting GOUDasfalt als preferente partij te (blijven) zien,
• deze partij voldoende tijd (een jaar, zoals afgesproken) te geven voor de planontwikkeling en de draagvlakverbreding en
• u te blijven beijveren voor aankoop van het terrein door de gemeente ten behoeve van de stad.

Met vriendelijke groet,

Etcetera.

Zou het? We pakken de motie er nog maar eens even bij:

Bij KWS aan te dringen op extra tijd zodat de onderhandelingen met hen kunnen worden gecontinueerd;
• Daarbij in te zetten op een onderhandelingsresultaat waarbij de financieringslasten direct, of binnen uiterlijk 2 jaar, gunstiger uitpakken dan nu voorzien, bijvoorbeeld door mede-aankoop of deelaankoop;
• Aan de raad een business case voor te leggen binnen 12 maanden na aankoop, waarbij het streven is om binnen een termijn van 4 jaar na aankoop een break-even niveau te bereiken;
• Deze business case inhoudelijk op te zetten met inwoners, belanghebbenden, marktpartijen en/of kennisinstituten *, waarbij ook de duurzaamheidsimpact van de toekomstige plannen in kaart wordt gebracht.

En daar staat toch echt iets anders. Het college heeft de opdracht in te zetten op een deelaankoop of mede-aankoop, terwijl GOUDasfalt wil dat het hele terrein door de gemeente wordt gekocht. Geen enkele partij wordt in de motie uitgesloten, zelfs die griezelige marktpartijen niet. Overigens heeft de raad in het besluit van 15 april 2015 het college enkel de opdracht gegeven de aankoop voor te bereiden en nog geen voorkeur uitgesproken voor een wijze van ontwikkeling. Vanuit de raad zijn overigens al vragen gesteld over de opstelling van GOUDasfalt.

Wij houden het erop dat ook onze asfaltvrienden beginnen in te zien dat je er met louter goede bedoelingen niet komt. Als we de kuchende man met de regenjas mogen geloven, klopt dat. Die fluisterde ons gisteravond in dat er binnen GOUDasfalt een schisma begint te ontstaan tussen een enkeling die een zakelijk haalbaar project nastreeft en de grote meute vrolijkerds die niets liever wil dan met ontbloot bovenlijf rond het kampvuur zitten onder de ‘Lange Arm’.