Eindejaarsoverdenking

Totdat de Oranjeklanten Van Oldenbarnevelt om zeep hielpen, was Gouda een bolwerk van humanistische vrijdenkers. In de donkere dagen tussen kerst en oud-en-nieuw herlezen wij, zoals dat een goed Gouwenaar betaamt, traditiegetrouw onze klassieken. Daaronder valt natuurlijk ook de H. Schrift, zo niet als bron van wijsheid, dan toch in ieder geval om voeling te houden met het christelijk volksdeel. Dit jaar viel ons oog op een prachtig verhaal in het boek Exodus. Leest u mee?

1 Toen het volk zag, dat Mozes vertoog van den berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aäron, en zij zeiden tot hem: Sta op, maak ons goden, die voor ons aangezicht gaan; want dezen Mozes, dien man, die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet, wat hem geschied zij.

2 Aäron nu zeide tot hen: Rukt af de gouden oorsierselen, die in de oren uwer vrouwen, uwer zonen, en uwer dochteren zijn; en brengt ze tot mij.

3 Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af, die in hun oren waren; en zij brachten ze tot Aäron.

4 En hij nam ze uit hun hand, en hij bewierp het met een griffie, en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israël! die u uit Egypteland opgevoerd hebben.

5 Als Aäron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelve; en Aäron riep uit, en zeide: Morgen zal den HEERE een feest zijn!

6 En zij stonden des anderen daags vroeg op, en offerden brandoffer, en brachten dankoffer daartoe; en het volk zat neder om te eten en te drinken; daarna stonden zij op, om te spelen.

Een tafereel dat tot de verbeelding spreekt, nietwaar? Nicolas Poussin maakt er de volgende voorstelling bij.

goudenkalf

De aanbidding van het Gouden kalf – Nicolas Poussin

Komt dit beeld u bekend voor? Ons ook, en wel een stuk dichter bij huis dan de woestijn waarin het bijbelverhaal zich afspeelt. Wij houden u niet langer in spanning. Kijkt u maar mee.

koelinair-1024x768

De aanbidding van het Goudse kalf – foto: Krant van Gouda

En zie: de harde kern van onze asfaltvrienden, geschaard rondom een betonnen koe. Dit dier is inmiddels drachtig van een Goud(en) Asfaltkalf. Hoe treffend! Je verzint het niet. Maar de gelijkenis gaat verder. Het Uitverkoren Volk smolt ettelijke eeuwen geleden zijn afgod samen uit gul gegeven gouden oorringen. Crowdfunding avant la lettre. De jongens en meisjes van GOUDasfalt doen daar een schepje bovenop. Hun afgod bestaat niet uit vrijwillige gaven, maar moet worden opgebracht uit de gemeentefinanciën. Dus ook voor rekening van diegenen, die aan het feestgedruis part noch deel hebben. Plastisch gezegd: om haar kalf te maken trekt GOUDasfalt de laatste gouden tand uit de mond van een weerloze hoogbejaarde, die zojuist van de gemeente te horen heeft gekregen geen WMO-ondersteuning meer te krijgen omdat zij niet hard genoeg participeert. Wij bedoelen maar.

Hoog tijd dat Mozes van de berg komt.